REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku dostępny jest pod adresem http://www.viskomed.pl/index.php/pl/m_page/regulamin.htm

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO    „VISKOMED ” DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

z dnia 25 grudnia 2014 roku ustalony przez VISKOMED  
Administratorem serwisu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu towarów, pod adresem www.viskomed.pl  (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) jest VISKOMED Renata Frontczak  z siedzibą w Pabianic 95-200 ul Warszawska 44/50 , zarejestrowana w URZĄD MIEJSKI  95-200 Pabianice ul Zamkowa 16 od dnia 01 10 2009  NIP: 7311061102 NIP UE: PL7311061102 REGON 472220842 (zwana dalej „VISKOMED”).

Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.viskomed.pl/


§ 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE


Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:


1.    VISKOMED  –  z siedzibą w Pabianicach pod adresem ul. Warszawska 44/50, 95-200 Pabianice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców zarejestrowana w URZĄD MIEJSKI  95-200 Pabianice ul Zamkowa 16 od dnia 01 10 2009  NIP: 7311061102 NIP UE: PL7311061102 REGON 472220842 (zwana dalej „VISKOMED”).
2.    Klient – osoba fizyczna, będąca Przedsiębiorcą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność pawaną, zawierająca umowę z VISKOMED za pośrednictwem Sklepu internetowego;
3.    Produkty – które można nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego; traktowane są jak odrębne zlecenia produkcyjne wykonywane i imieniu i na rzecz klienta, po uruchomieniu procesu produkcyjnego nie ma możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia;
4.    Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego „VISKOMED  ” dla przedsiębiorców;
5.    Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem www.viskomed.pl prowadzone przez VISKOMED, umożliwiające zawieranie online umów między VISKOMED a Klientami;
6.    Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym.


§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU


1.    Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między VISKOMED, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2.    Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klienci mogą zawrzeć umowę pozwalającą dokonać zakupu Towarów;


§ 3. DOSTĘP DO SKLEPU INTERNETOWEGO


Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
1.    okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient,
2.    okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które VISKOMED nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
3.    okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.


§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


1.    Aby skorzystać ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 1. 1. komputer typu PC, tablet lub smartfon
 2. 2. dostęp do Internetu;
 3. 3. zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej;


§ 5. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY


1.    Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wykonać następujące kroki:

 1. 1. dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość, rozmiar i kolor Produktu;
 2. 2. dokonać rejestracji poprzez podanie loginu i hasła
 3. 3. dokonać logowania, jeżeli odbyła się już rejestracja
 4. 4. wypełnić formularz zamówienia; należy zwrócić szczególną uwagę przy wprowadzaniu danych numer NIP i adres dostawy - zamówienia z błędnie wprowadzonym numerem NIP nie będącym zarejestrowanym w CEIDG będą automatycznie anulowane, a kosztami weryfikacji danych w wysokości 100 zł obciążony zostanie klient.
 5. 5. wybrać formę doręczenia (dotyczy Towarów);
 6. 6. wybrać formę płatności;
 7. 7. potwierdzić zamówienie;

8. dokonać płatności; dokonać płatności przelewem bankowym na wskazany w zamówieniu numer rachunku bankowego – zamówienia nie opłacone w terminie 3 dni roboczych od daty ich złożenia będą automatycznie anulowane . Zwrot wpłat zarejestrowanych po anulowaniu zamówienia jest możliwy na pisemny wniosek klienta przesłany na adres biuro@viskomed.pl z podanym w tytule wiadomości indeksem zamówienia z dopiskiem zwrot spóźnionej wpłaty oraz załączonym w treści wiadomości bankowym potwierdzeniem przelewu. W takim przypadku klient zastanie obciążony kosztami obsługi w wysokości 25 zł. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych.

2.    Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z VISKOMED, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez VISKOMED przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta w sklepie internetowym VISKOMED.
4.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie do 1 dnia od momentu prawidłowego złożenia zamówienia, zgodnie z ust. 1 pkt. 1-8.
5.    Realizacja zamówienia, (zleceń produkcyjnych) następuje według kolejności ich napływu i wynosi zazwyczaj 2-3 dni robocze , w sytuacjach kryzysowych lub losowych czas realizacji zleceń produkcyjnych może ulec wydłużeniu – informację o wydłużeniu czasu realizacji zamówień podane są na stronie głównej.
6.    VISKOMED ma prawo anulowania każdego prawidłowo złożonego i opłaconego zamówienia w dowolnym czasie bez podawania przyczyn (w takim przypadku nastąpi automatyczny zwrot wpłat dokonanych przez klienta w terminie 48 godzin)
VISKOMED ma prawo zrealizować częściowo każde prawidłowo złożone i opłacone zamówienie w dowolnym czasie bez podania przyczyn (w takim przypadku nastąpi automatyczny zwrot nadpłaconych wpłat dokonanych przez klienta w terminie 48 godzin, pomniejszonych o kwoty należne za wykonanie częściowego zamówienia)
7.    Dni robocze – to wszystkie dni w roku, za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
8.    Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w VISKOMED. Produkt, w tym za koszty dostawy (jeżeli występują), nie później niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
9.    VISKOMED prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem strony internetowej  tylko i wyłącznie na terenie Polski.
10.    Zamówienia produktów mogą dokonywać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną i wykonywaną na terenie Polski .
11.    Przedmiotem transakcji są produkty wymienione i opisane na stronie internetowej www.viskomed.pl. VISKOMED dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna i możliwa do wykonania.
12.    Każda transakcja dokumentowana jest dołączaną do zamówienia fakturą VAT. Na życzenie klienta wystawioną w formie elektronicznej przesłanej na podany adres zarejestrowany w panelu rejestracyjnym.
13.    Klient może anulować opłacone zamówienie przed uruchomieniem procesu produkcyjnego. Wymagana
jest forma pisemna na adres biuro@viskomed.pl w tytule należy podać indeks zamówienia z dopiskiem
anulowanie. Przyjęcie anulowania zamówienia wymaga akceptacji przez Viskomed Zwrot wpłat po anulowaniu
zamówienia nastąpi w terminie 3 dni roboczych W takim przypadku klient zastanie obciążony kosztami obsługi
w wysokości 25 zł. Anulowanie zamówienia po uruchomieniu procesu produkcyjnego nie jest możliwe, zamówienie zostanie wykonane i wysłane na podany przez klienta adres wysyłkowy. W takim przypadku zamówienie uznane jest za zakończone i strony nie będą wnosiły w stosunku do siebie żadnych roszeń związanych z tym zamówieniem.


§ 6. CENY


1.     Wszystkie ceny Produktów w Sklepie internetowym (ceny Towarów) podane są w złotych polskich netto (bez podatku VAT).


§ 7. FORMY PŁATNOŚCI


1.    Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:

 1. 1. przelew z odroczonym terminem płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem i dostarczeniu niezbędnych dokumentów przez klienta . Dotyczy zamówień na kwotę powyżej 1000 zł netto.
 2. 2. bezpośredni przelew – po złożeniu zamówienia w Sklepie, pocztą elektroniczną . 
 3. 3. wysłana jest wiadomość z numerem rachunku bankowego VISKOMED.


§ 8. REKLAMACJE


1.    VISKOMED zobowiązany jest dostarczać Klientom Produkty bez wad.
2.    Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywa się:
1.    drogą elektroniczna na adres email: biuro@viskomed.pl
2.    w formie pisemnej na adres siedziby VISKOMED  ul. Warszawska 44/50 , 95-200 Pabianice
3.    Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez VISKOMED niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku VISKOMED zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
5.    W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, VISKOMED informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
6.    Produkty jednorazowego użytku nie podlegają zwrotom lub wymianie jeśli zostały naruszone oryginalne opakowania produktowe .


§ 9. DOSTARCZANIE TOWARÓW


1.    Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów:

 1. 1. przesyłka kurierska – czas doręczenia 1-2  dni robocze
 2. 2. odbiór własny w siedzibie firmy w dni robocze w godzinach 8-14 ( lub w innych po wcześniejszym uzgodnieniu )

2.    Dostawa towaru do Klienta odbywa się we wskazane miejsce tylko na terenie Polski.
3.    Produkty nieodebranie przez zamawiającego i zwrócone do VISKOMED za pośrednictwem kuriera nie będą ponownie wysyłane bez dokonania przez klienta opłaty za obsługę w wysokości 50 zł oraz pokrycia kosztów zwrotu i ponownej wysyłki stosownych do złożonego zamówienia. Przesyłki nie odebrane w terminie 30 dni od daty wysyłki ( zwrotu ) będą utylizowane. W takim przypadku zamówienie uznane jest za zakończone i strony nie będą wnosiły w stosunku do siebie żadnych roszeń związanych z tym zamówieniem.


§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.    W przypadku osób fizycznych VISKOMED jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego.
2.    Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między VISKOMED, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług VISKOMED. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
3.    Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług VISKOMED.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystnie z usługi dostępu do Artykułów anonimowo lub pod pseudonimem.
6.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych VISKOMED nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy .

§ 11. INNE POSTANOWIENIA


1.    Porozumiewanie się z Klientami odbywa się w następujący sposób:
1.    telefonicznie, w dni robocze pod numerem: 42 227 15 22 w godzinach 8-16 (opłata według taryfy operatora);
2.    drogą elektroniczną, pod adresem: biuro@viskomed.pl
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3.    Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
4.    W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem. Wszelkie inne nie określone w regulaminie kwestie sporne rozstrzygane mogą być tylko na drodze sądowej . Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejowy w Pabianicach.
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej VISKOMED, tj. z dniem 25 grudnia 2014 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z VISKOMED  za pośrednictwem Sklepu internetowego.