§ 8. REKLAMACJE


1.    VISKOMED zobowiązany jest dostarczać Klientom Produkty bez wad.
2.    Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywa się:


1.    drogą elektroniczna na adres email: biuro@viskomed.pl
2.    w formie pisemnej na adres siedziby VISKOMED  ul. Warszawska 44/50 , 95-200 Pabianice
3.    Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez VISKOMED niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku VISKOMED zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
5.    W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, VISKOMED informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.